Støttede projekter

Her kan du finde en præsentation af de projekter der har fået støtte af Borgernes Klimapulje.

Første ansøgningsrunde

 • En Grøn Plan for Stenagervænget

  Ansøger: Lokalrådet for Skibet om omegn

  Bevilling: 125.00 kr.

  Bevillingsperiode: Første ansøgningsrunde

  Projektet:

  Grundejerforeningen, Stenagervænget, ønsker at bidrage til Vejle kommunes mål om at reducere CO2 udledningen samt øge biodiversiteten.

  Derfor blev der i 2019 nedsat en gruppe af beboere, Naturgruppen, med det formål at indtænke de to ovenstående mål ind i initiativer på foreningens fællesarealer bestående af ikke mindre end ca. 39.000m2 græsareal. Naturgruppen skabte i 2019 sammen en vision for fællesområderne, der i al sin enkelthed gik ud på at imødekomme Vejle kommunens mål såvel som at øge deres fokus på de 17 verdensmål gennem en mere aktiv forvaltning af grundejerforeningens fællesarealer.

  I første omgang blev ambitionen at lægge flere større græsområder brak, hvori der var snoede stier til gående. Dette blev udført i 2019 og 2020 for at visualisere de muligheder der ligger i disse ellers “døde” arealer. Efter positiv respons samt fortsat opbakning fra grundejerforeningen, ønsker Naturgruppen nu at udvide indsatsen og skabe et fællesområde med en endnu højere grad af biodiversitet samt CO2-reduktionsmuligheder.

  Den udvidede indsats og muligheder ønskes nu indarbejdet i en overordnet masterplan, som der er søgt midler til. Intentionen er at masterplanen vil bestå af flere faser, hvor nærværende projekt støtter udarbejdelse af masterplanen inkl. konsulenttimer og etablering af fase 1.

  Kontakt:

  http://skibetlokalraad.dk/

 • Legeplads og naturgenopretning på Fælleshåbsskolen

  Ansøger: Gaurslund Idrætscenter

  Bevilling: 70.000 kr.

  Bevillingsperiode: Første ansøgningsrunde

  Projektet:

  Med udgangspunkt i arealer på Fælleshåbsskolen, vil projektet kombinere flere delprojekter, som tilsammen understøtter genetablering af natur og viser måder at flette "det vilde" ind i landskabet, mellem bygninger og ind i fællesskaberne mellem børn, voksne og lokale foreninger.

  Fælleshåbsskolen, Idrætscenter og Kong Gauers Gård bliver et centrum for aktivitet for
  alle aldre, derfor er det også oplagt at udnytte det lille "byrum" som kontekst for naturgenoprettelse, som en helt ganske naturlig integreret del af områderne. Dels vil det
  vise, at det ikke er i "vejen" for andre aktiviteter, og at der læring og rekreative fordele forbundet med grønne områder og pletter, da det giver fordele for leg, ophold, bevægelse, fællesskaber og æstetik. 

  Projektet indeholder delprojekterne:

  • Fælleshaver, frugtlund og vild natur 
  • Udvikling af samarbejde og uddannelse om lokalt producerede fødevarer og klimamad 
  • Cykelkampagne

  Kontakt:

  https://www.gauerslundic.dk/ 

 • Hover Uhrhøj Cykler

  Ansøger: Andelsforeningen Baungård 

  Bevilling: 200.000 kr.

  Bevillingsperiode: Første ansøgningsrunde

  Projektet:

  Projektet skal skabe begejstring blandt alle aldersgrupper i Hover-Uhrhøjs lokalområde for at cykle. Det vil ske gennem en indsats, der samtidig understøtter det lokale fællesskab. Projektet vil inviterer derfor hele foreningslivet, institutioner, skoler og arbejdspladser til at være med. Når projektet er afsluttet er håbet at flere cykler, flere lader bilen stå og vi har fået skabt grundlag for en delebil i området.

  I 2022 og 2023 vil cyklen komme ind i borgernes bevidsthed på mange måder:

  • Mulighed for at skiftende målgrupper kan låne en elcykel i en måned,
  • Cykeldage i skole og SFO,
  • ”Vi cykler til sport” indsatser i Hover IF sammen med f.eks. et Tour de Hover event.
  • Cykelture arrangeres af Spejderne, Kogræsserforeningen, stigruppen, grundejerforeningerne m.v.
  • Events med cykeloplevelser

  Debatarrangementer i skolen og børnehaverne mellem forældre om, hvordan vi på én gang får flere børn til selv at cykle i skolen og øger sikker skolevej, cykling og sundhed m.v.

  Kontakt:

  https://baungaardandelsforening.dk/

  https://www.facebook.com/Uhrh%C3%B8j-Cykler-106838061891128 

 • Aktivt Klimaansvar

  Ansøger: Klimafokus Vejle

  Bevilling: 127.075 kr.

  Bevillingsperiode: Første ansøgningsrunde

  Projektet:

  Klimafokus Vejle ønsker med projektet "Aktivt Klimaansvar" at engagere borgere og virksomheder i at deltage i løsning af de mange klimaudfordringer. De har fået midler til at afholde en række arrangementer med forskellige temaer og målgrupper:

  1) Klimaworkshop for unge med henblik på understøttelse af unges egen organisering omkring klimaaktiviteter.

  2) Ekskursion for børnefamilier om dyrkning af CO2-venlige skovhaver

  3) 2 ekskursioner og 2 foredrag om bæredygtigt byggeri og byplanlægning for borgere og håndværkere.

  4) Heldagsarrangement og demonstrationsprojekt omkring borgerklimaskov rettet mod lodsejere, borgere, myndigheder, vandforsyningsselskaber og private virksomheder.

  5) Borgermøde om Vejle Kommunes Klimaplan og borgertiltag.

  Kontakt:

  https://www.klimafokusvejle.dk/

 • Nærenergi og solvarme fællesskaber

  Ansøger: Skibet Makerspace

  Bevilling: 245.000 kr.

  Bevillingsperiode: Første ansøgningsrunde

  Projektet:

  Skibet Makerspace og Stenager Forsamlingshus ønsker med deres projekt “Nær-energi og solvarme fællesskaber”, at gøre den energi, som vi bruger, nærværende og forståelig. Det vil de gøre ved at arbejde med det de kalder nær-energi i form af varmepumper og solceller - måske på sigt også andre teknologier, hvis det bliver muligt at etablere disse, hvor de er placeret.

  De har allerede udskiftet deres oliefyr og gammeldags el-radiatorer med moderne varmepumper (finansieret af Borgernes Grønne Omstillingspulje) og vil nu etablere et solcelleanlæg, som kan levere grøn strøm til deres daglige drift; herunder deres nyetablerede varmepumper.

  Med projektet håber de at  styrke deres grønne profil samtidig med, at de skubber på udviklingen mod et bedre og mere bæredygtig lokalområde. Derudover skal projektet være med til at øge deres lokale målgruppers bevidsthed og viden om den energi vi bruger og hvordan vi kan arbejde for, at den bliver mere grøn og bæredygtig.

  Kontakt:

  https://skibetmakerspace.dk/ 

 • Skolens Havelaboratorium

  Ansøger: Steinerskolen i Vejle

  Bevilling: 111.000 kr.

  Bevillingsperiode: Første ansøgningsrunde

  Projektet:

  Steinerskolen i Vejle ønsker med projektet "Skolens Havelaboratorium" at skabe et udendørs klasserum der vækker elevenes nysgerrighed og skaber rum for fordybelse, gennem observation og praktisk arbejde. Ligeledes skal elevernes forældre og familier inddrages i haveprojektet.

  Haven der skal anlægges som en skovhave, vil danne grundlag for at lære eleverne om de konkrete værktøjer (praktiske og IT) der kan skabe handling som er forankret i en lokal biodiversitet. Håbet er at eleverne igennem projektet lærer at forholde sig til den lokale natur, uanset hvor de befinder sig. Projektet vil understøtte naturforvaltning og forskning ved hjælp af folkelig naturovervågning. En levende jord, fuld af mikroliv og med høj CO2-binding.

  Haverne skal ligeledes danne et lærings- og inspirationscenter for elever og forældre. Ved at bruge principperne i permakultur, lokal biodiversitet og det regenerative udarbejdes et design for skolen.

  Kontakt:

  https://steinerskolen-vejle.dk/ 

 • Synlighed, fællesskab og en stærkere lokal grøn bevægelse

  Ansøger: Rerooting Plantefællesskab

  Bevilling: 107.000 kr.

  Bevillingsperiode: Første ansøgningsrunde

  Projektet:

  I et samarbejde mellem foreningen Rerooting Plantefællesskab og foreningen Klimafokus Vejle skal projektet "Synlighed, fællesskab og en stærkere lokal grøn bevægelse" styrke den grønne bevægelse i foreningslivet i Vejle. Det skal ske gennem afholdelse af 2 heldagsworkshop, 3 aftenskurser og 1 fælles rekrutteringsdag. Samtidig skal projektet understøtte samarbejde og en fælles platform for foreninger der arbejder med den grønne omstilling. 

  Projektets primære fokus er at opkvalificere foreningerne til at kunne drive sunde og driftssikre foreninger der kan vokse og inspirere medlemmerne til at tage aktiv del og skabe forandring inden for klima og natur. Opkvalificeringen skal tage udgangspunkt i den enkelte forening og deres behov under forskellige temaer, men ved at samle alle foreningerne giver det samtidig en mulighed for at lære af hinanden. De forskellige temaer skal ruste foreningerne til at blive bevidst om deres ståsted, have tydelige værdier og kunne vise hvilken forening de er. Temaerne skal styrke foreningernes evne til at kommunikere bredt -både på sociale medier på en plakat eller i artikler til avisen.

  Udover opkvalificeringen af de grønne foreninger, er der et ønske om at samle alle de grønne tiltag der eksisterer i kommunen under en fane. Dette kunne fx være en hjemmeside. Rerooting Plantefællesskab vil samarbejde med Grønt Forums sekretariat om at udvikle et online samlingspunkt for grønne foreningstiltag.

  Kontakt:

  https://www.facebook.com/rerootingvejle/ 

 • Grejs Mølle Skal Blomstre

  Ansøger: Afdelingen Grejs Mølle, Lejerbo Trekanten

  Bevilling: 28.707 kr.

  Bevillingsperiode: Første ansøgningsrunde

  Projektet:

  Afdelingsbestyrelsen i Grejs Mølle vil med projektet "Grejs Mølle Skal Blomstre" udlægge en del af Boligforeningens fælles græsplæne til nyttehaver.

  Ønsket er at Grejs Mølle skal være et sprudlende, smukt sted, hvor folk gerne vil bo og blive boende. Havearbejdet vil øge folks naturkendskab og give et liv og et sammenhold, som de savner i dag. 

  I projektet vil de ligeledes lave temaaftener om naturen i haven, biodiversitet og skovhaver. De nedsætter antallet af græsslåninger til to gange årligt. Plænen skal gro med blomster til glæde for sommerfugle og bier. Målet er dermed også at blive en afdeling, der er «low maintenance», hvilket nedbringer udgifterne til vedligehold og samtidig kan det også engagere beboerne i deres afdeling.

  Kontakt: Bestyrelsen i boligforeningen.

Anden ansøgningsrunde

 • Bioklip

  Ansøger: Foreningen for udbredelse af bynær naturforvaltning

  Bevilling:287.350 kr.

  Bevillingsperiode: Anden ansøgningsrunde

  Projektet:

  Foreningen for udbredelse af bynær naturforvaltning vil med deres projekt ”Bioklip” opstarte lokale grupper på tværs af kommunen der vil lade husdyr erstatte maskindrift af grønne fællesarealer, for dermed at fremme biodiversitet, CO2-binding, læring og fællesskab omkring lokalt produceret kød, klimaarbejdet og naturpleje.

 • Klima, kost og fællesspisninger

  Ansøger: Foreningen SpisDanmark

  Bevilling: 300.000 kr.

  Bevillingsperiode: Anden ansøgningsrunde

  Projektet:

  SpisDanmark vil med deres projekt ”Klima, kost og fællesspisninger” skabe ny madkultur omkring smag, sundhed og klima, hvor de vil samarbejde med lokalråd og lokale fællesskaber om at arrangere lokale events, undervisning og 10 fællesspisninger og 1 stor fællesspisning.

  Kontakt: www.spisdanmark.dk

 • Klimaet kalder - hvad kan jeg selv gøre?

  Ansøger: TeamSuccess 

  Bevilling: 300.000 kr.

  Bevillingsperiode: Anden ansøgningsrunde

  Projektet:

  TeamSucces vil med deres projekt ”Klima kalder – hvad kan jeg selv gøre?” lave et forløb bestående af 6 moduler, hvor unge engageres i klimaindsatsen og klædes på til hvordan de selv kan blive aktive. Projektet afsluttes med en udstilling.

  Kontakt: https://www.team-succes.dk/ 

 • Podcast og magasin

  Ansøger: Jelling Heritage

  Bevilling: 128.000 kr.

  Bevillingsperiode: Anden ansøgningsrunde

  Projektet:

  Jelling Heritage vil med deres projekt ”PodCast og Magasin” udvikle en Magasin- og PodCast-serie der formidler konstruktive historier og interviews med almindelige borgere, forskere og iværksættere, for at skabe en optimistisk og konstruktiv tilgang til løsning af klimaproblemerne. Tilgangen til temaerne vil være lokal, med historier fra Vejle Kommune, Trekantsområdet eller Danmark.

  Kontakt: https://verdensarv.org/

 • Refashion_Vejle

  Ansøger: Foreningen Refashion_Vejle

  Bevilling: 298.000 kr.

  Bevillingsperiode: Anden ansøgningsrunde

  Projektet:

  Refashion_Vejle vil med deres projekt ”Refashion_Vejle” skabe en ny kultur omkring genbrugs- og bæredygtigt tøj og mode ved at igangsætte og inspirere til konkrete handlinger, løsninger og dialog omkring tøj og mode sammen med forbrugere, institutioner og butikker i Vejle, til fordel for klimaet og den grønne omstilling.

  Kontakt: https://www.facebook.com/refashionvejle/